Fundacja PZU wznowiła nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach posiadanych przez Fundację środków pieniężnych.

Aktualności - Konkursy
Print
There are no translations available.

Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, tj. w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) ochrony i promocji zdrowia,

5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7) działań na rzecz mniejszości narodowych,

8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,

14) ratownictwa i ochrony ludności,

15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

16) promocji i organizacji wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji

Wniosek powinien być złożony nie później niż na 40 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia realizacji Projektu.

Czas trwania Projektów wynosi maksymalnie 12 kolejnych miesięcy.

Dofinansowanie: 100 000 zł.

Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym do 31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

O dotację mogą ubiegać się:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 1-2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm., dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające wniosek w imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną zgodną z celami, o których mowa w § 1 ust. 2