Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Contests Konkurs im. Leona Wyczółkowskiego

Konkurs im. Leona Wyczółkowskiego

E-mail Print PDF
There are no translations available.

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI

IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

BYDGOSZCZ 2020

(…)To sztuka wyrosła z miłości do świata. Natury widzianej w emocjonalnych, uderzających feerią barw i światła pejzażach. Portretach najmniejszych drobin życia, tchnących czcią i czułością w opracowaniu szczegółu.

To malarska opowieść o człowieku. Oddanemu życiu i pracy w harmonii z odwiecznymi rytmami natury. Historie ludzi zapisane w rysach twarzy, kreślonych w werystycznych, sugestywnych portretach.

To symboliczny hołd dla ojczyzny. Tej małej, rodzimej i tej odwiecznej. W małych wycinkach pejzażu tworzył odniesienia do całej, bezkresnej, transcendentnej natury.

ZARZĄD ZPAP Okręgu Bydgoskiego

 Regulamin i karta zgłoszenia na stronie: www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego

Regulamin IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO

IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

BYDGOSZCZ 2020

ORGANIZATOR

 1. 1.Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków okręg w Bydgoszczy wpisany do rejestru KRS numer 0000217264
 2. 2.Współorganizator: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy
 3. Partnerzy: MCK w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. 1. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego ma charakter otwarty i kierowany jest do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą, którzy ukończyli 18 lat i mają polskie obywatelstwo.Kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem.

                                                                    

 1. 2. Celem konkursu jest promocja współczesnego malarstwa i upowszechnianie wiedzy na temat wybitnego artysty, patrona konkursu Leona Wyczółkowskiego związanego z Bydgoszczą.
 1. 3. Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej niedające się powielić jako oryginały, wykonane w latach 2018-2020 (niezgłaszane do edycji konkursu w 2018 roku), uprzednio nienagradzane i nieeksponowane na innych wystawach pokonkursowych i będące własnością autora.
 1. 4. Każdy z autorów zobligowany jest przesłać dokumentację w formie elektronicznej na adres mailowy: lub na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIF (300 dpi), od jednej do trzech prac wraz z kartą uczestnictwa i dowodem opłaty konkursowej lub przesłać na adres: Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz.
 1. 5. Prace zakwalifikowane na wystawę powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i cenę autorską, ponadto zdjęcie autora oraz krótką notę biograficzną wysłaną na e-maila konkursowego: (do 500 znaków, czcionka ARIAL, program Word).
 2. 6.Prace mogą zostać niezakwalifikowane ze względu na brak możliwości ekspozycyjnych.
 1. 7.Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego. Ponadto warstwa malarska oraz ewentualny werniks powinny być na tyle wyschnięte, by w kontakcie z opakowaniem nie powodować zniszczenia pracy.
 2. 8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.
 1. 9.Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Nieodebranie prac do 30.09.2020 r. będzie traktowane przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego) i spowoduje przejście na własność organizatora. Prace można odbierać najwcześniej 7.09.2020 r. Datą ostateczną jest 30.09.2020r.

10. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy/prac – do celów związanych z organizacjąÂ Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego,jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- wprowadzenie do obrotu sporządzonych utrwaleń, w tym poprzez sprzedaż.

 1. Wystawie będzie towarzyszyć katalog z jedną pracą autora, zakwalifikowaną na wystawę. Jeden egzemplarz katalogu zostanie autorowi przekazany bezpłatnie.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 1. Związek Artystów Plastyków okręg w Bydgoszczy jako Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego 2020 oraz związanej z nim promocji na stronach internetowych i katalogach, w celach sprawozdawczych i archiwalnych oraz w celach kontaktowych (na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 2. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed momentem wycofania zgody.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Związek Artystów Plastyków okręg w Bydgoszczy oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów władzy publicznej oraz innych instytucji wykonujących zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Związek Artystów Plastyków okręg w Bydgoszczy informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 6. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w konkursie.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

 1. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wysokości 70 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto:

70 8142 0007 0000 6334 2000 0001

Dla osób z zagranicy opłata wynosi 20 euro i należy ją wpłacić na konto:

PL 70 8142 0007 0000 6334 2000 0001

Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik pdf, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew.

 1. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi

KWALIFIKACJA PRAC

 1. Prace na wystawę pokonkursową kwalifikowane są przez powołane przez organizatorów jury.

Konkurs ma charakter dwustopniowy.

Organizator powołuje jury, które w I etapie wybiera prace na podstawie fotografii cyfrowych dołączonych do prawidłowych i kompletnych zgłoszeń. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi do 15 kwietnia.

Podczas II posiedzenia -– nagradzającego, jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Wtedy też, komisja ma prawo zweryfikowania decyzji podjętych podczas I etapu obrad i do odrzucenia prac niespełniających oczekiwań.

Podjęte przez jury decyzje są ostateczne i niepodważalne.

 1. Dostarczenie i odbiór niezakwalifikowanych prac, jak również obrazów po zakończeniu trwania wystawy odbywa się na koszt ich autorów.

TERMINY

Nadesłanie zdjęć do 15 marca 2020 r. na adres:

Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz lub na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it wraz z dowodem wpłaty (70 zł).

- wstępny wybór prac do dnia 15 kwietnia 2020 r.

- nadesłanie wybranych prac do dnia 11 maja 2020 r.

- wybór prac nagrodzonych dnia 18 maja 2020 r.

- wernisaż 26.06.2020 r.

- ostateczny termin odbioru prac po wystawie 30 września 2020 r.

Ogłoszenie zakwalifikowanych prac do wystawy pokonkursowej na facebookowym fanpage'u konkursu oraz na stronie Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.

www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego

www.facebook.com/ZPAP-Bydgoszcz-1665378130393524/

www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

oglądajcie nas też na:

https://www.instagram.com/zpap_bydgoszcz/

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac pod adresem:

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

NAGRODY

I – 15.000 zł

II – 8000 złÂ Â Â Â 

III – 5000 zł

Nagroda Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w postaci zakupu muzealnego.

Nagroda Prezesa ZPAP o/Bydgoszcz w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki konkursu określone w niniejszym regulaminie.

Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane

Organizator zastrzega, że jury konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie: www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego

 

Copyright Law Agency

Calendar

September 2002
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.3.36-MariaDB-log
Time : 23:52
Caching : Enabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1480
Web Links : 75
Content View Hits : 17136467

Bądź na bieżąco!